PKN
Protestantse Gemeente Siddeburen
 
Laatste nieuws

Laatste nieuws

Hierbij een kort verslag van de informatie die op 3 januari is gedeeld met onze gemeente:

De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat er nooit een goed tijdstip lijkt te komen om daarover de laatste stand te geven.
De afgelopen maanden is er intens overleg geweest met diverse partijen zoals gemeente, banken, cvw, nam en de huisartsen.
Om deze gesprekken goed te kunnen voeren heeft de projectgroep ondersteuning van een aantal experts gezocht:
- Erik Jan Koers voor fondsenwerving
- Marieke Poort voor notariële zaken (overdracht, belastingen en stichting vorming)
- Arjan Boer voor accountancy (exploitatie, investeringen, btw-aangifte en terugvordering)
De uitkomst van onze inzet is op een aantal vlakken nog niet helder. Wel ontvangt de projectgroep veel instemming over de opzet van het geheel, vooral op het gebied van de samenwerking tussen partijen die elkaar kunnen versterken.

Inzet van de projectgroep is, in afwachting van zaken die buiten onze invloedsfeer liggen, te werken aan een meer gedetailleerd plan. In een gedetailleerd plan kunnen partijen eenvoudiger aanhaken/bijdragen aan een specifiek onderdeel, zowel bij het ontwikkelen als realiseren in materiele of financiële zin. Deze uitwerken verwachten we begin februari te bespreken met alle betrokken partijen.

Verder volgt hier een overzicht van de ontwikkelingen en de laatste stand per onderwerp:

Huisartsen:
Om te beginnen de ontwikkeling van de huisartsenpraktijk. De beide huisartsen die betrokken waren bij de overname van de praktijk van dokter Wind zijn niet in gelegenheid geweest om de overname af te ronden. De praktijk is inmiddels verkocht aan een derde partij, waarover dokter Wind in de loop van januari verdere berichtgeving doet.
Dokter Takens geeft aan dat, wanneer zij naar een ander pand willen, de samenwerking binnen het MFC bij hen bovenaan staat. Hoe en of er samenwerking tot stand komt tussen de praktijk Takens en de overnemende partij van de praktijk van dokter Wind, is vooralsnog niet duidelijk.
Het is begrijpelijk dat de zorg-gerelateerde partijen vooral geïnteresseerd zijn, wanneer de praktijken in het MFC worden ondergebracht. Naar verwachting zal er in januari meer duidelijkheid komen over dit onderwerp en kunnen we de plannen daarop bijstellen.

Banken:
Hier kunnen we kort over zijn. We hebben met meerdere banken gesproken, waarbij enkele op directieniveau. Uiteindelijk hebben we een bank gevonden die op een goede manier ondersteuning bij de plannen kon bieden. Gezien de onduidelijkheid van de huisartsenpraktijk is dat overleg voorlopig geparkeerd.

NAM:
Voor het nieuwbouw-deel geldt dat dit aardbevingsbestendig gebouwd moet worden. Daarvoor geldt een algemene regel dat 10% van de bouwkosten wordt bijgedragen door de NAM.
Wanneer deze 10% onvoldoende blijken te zijn, dan is er speciaal overleg nodig. Deze uitwerking zal plaatsvinden zodra de werkelijke bouwkosten bekend zijn.

CVW:
Voor het verbouw-deel geldt dat het gebouw moet voldoen aan richtlijnen die zijn uitgegeven voor versterking van gebouwen. Deze versterking moet de veiligheid van mensen in het gebouw waarborgen. Een onderzoek daarnaar moet door het CVW worden geïnitieerd. Een verzoek daartoe is bij het CVW ingediend. Tot op heden is dit verzoek nog niet gehonoreerd, met als voornaamste reden dat het gebouw buiten de zone ligt die door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is benoemd in de plannen voor gebouwversteviging.
Tegen de afwijzing hebben wij bezwaar aangetekend, waardoor er inmiddels nieuw overleg is tussen CVW, Gemeente Slochteren en de projectgroep MFC.
Naast dit overleg is via verschillende kanalen (gemeente, NCG, Onafhankelijke Raadsman) aandacht gevraagd voor dit verzoek, wat er toe heeft geleid dat in het periodiekoverleg tussen NCG en NAM aandacht voor ons verzoek wordt gevraagd. Dat overleg vindt deze week plaats.

Gemeente Slochteren:
Voor 1 oktober is het gelukt om het plan op hooflijnen aan te bieden aan de gemeente. Tot 1 november is er gewerkt aan de verdere detaillering die nodig is voor het aanvragen van subsidie in het zogenaamde Spoor 1 van de Dialoogtafel. Het gemeentebestuur heeft een basisbedrag aangevraagd voor de MFC-plannen. De toetsingscommissie van de dialoogtafel beoordeeld nu de plannen en besluit of de toewijzing op de juiste gronden is genomen. Over deze toewijzing is nog geen duidelijkheid.
Bij de aanvraag is een max. termijn van 8 weken afgegeven, terwijl de toetsingscommissie aangaf te streven naar een afhandeling van 4 weken.
Waar de vertraging zit in het proces is bij de beleidsadviseur van de gemeente niet duidelijk. Uit eerste hand weten we dat zowel burgemeester, wethouder en beleidsadviseur regelmatig aandacht vragen voor deze aanvraag.
Complicerend bij dit onderwerp is de opheffing van de Dialoogtafel en de overgang van de werkzaamheden naar de NCG.
Wanneer er nieuwe spelers bij een project betrokken worden, komt dat de voortgang over het algemeen niet ten goede.

Tot zover onze verslaggeving.
Zodra er aanleiding toe is, wordt dit verslag vervolgd.
We gaan er vanuit dat we gezamenlijk het beste blijven zoeken voor de inwoners van Siddeburen.

Met vriendelijke groeten,
Namens de projectgroep MFC Siddeburen
Henk Wiersema, voorzitter.

terug
 
 
 

Inloggen

Trinitatis / bevestiging ambtsdragers
datum en tijdstip 27-05-2018 om 09.30 uur

Zondag is er oppas aanwezig in de kerk.
Meer info zie menu-->Oppasdienstmeer details

 
Acrobat Reader downloaden
De meeste documenten op deze site zijn zogn. pdf documenten.

Deze kunnen worden geopend in het gratis programma Acrobat Reader.

Als u op een pdf  document klikt dan wordt dit document automatisch geopend in Acrobat Reader.

Als dit bij u niet het geval is, kunt u Acrobat Reader downloaden en installeren door op deze link te klikken.

 
Contact

Wilt u contact met onze predikant?

Ds. G.J. Weessies is bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

tel. 0598-795457

Oudeweg 68 9628 CG Siddeburen

 
Scriba
tel. 0598-432506
 
Kerkinterieur en orgel

 
Webmaster
Piet Alkema

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.